Pogrebne usluge Barbara Matošović Talajić, dipl.ing.agr., 052/ 813 230, int 124

Odluka o upravljanju grobljem

Korištenje i upravljanje grobljem za područje Grada Rovinja uređuje Odluka o upravljanju grobljem ( Sl.glasnik Grada Rovinja br.7/98 ). Grad Rovinj je upravljanje grobljem u Rovinju i grobljem u Rovinjskom selu povjerio KOMUNALNOM SERVISU d.o.o.

Grobna mjesta

Grobno mjesto daje se na korištenje na neodređeno vrijeme, uz naknadu. Dodjelu grobnog mjesta, temeljem rješenja, vrši KOMUNALNI SERVIS d.o.o. Naknadu za korištenje groblja na neodređeno vrijeme plaćaju korisnici ili njihovi nasljednici. Grobna mjesta dodjeljuju se na korištenje u času nastale potrebe za ukopom, prema planu i rasporedu kojeg donosi KOMUNALNI SERVIS d.o.o. Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju grobnu naknadu. Godišnju grobnu naknadu plaćaju korisnici ili njihovi nasljednici godišnje, time da ista dospijeva (1.travnja tekuće godine. ) tijekom tekuće godine.

Ponašanje na gradskom groblju

Za podizanje spomenika, ili preinake kojima se bitno mijenja nadgrobni spomenik, korisnik mora podnijeti pismeni zahtjev. Radovi na groblju mogu se započeti nakon ishodovanog odobrenja za radove i uplate predujma za podmirenje paušalnih troškova (iskolčenje, upotreba struje, vode i sl.). KOMUNALNI SERVIS d.o.o. zabraniti će rad na groblju izvoditelju radova koji započne s radom bez prethodne prijave radova i ishodovane suglasnosti.

Korisnici grobnih mjesta dužni su održavati i uređivati grobna mjesta i prostor oko groba održavati u redu i čistoći, pazeći da se pri tome ne oštete susjedna grobna mjesta. KOMUNALNI SERVIS d.o.o. pozvat će korisnike grobnih mjesta koji iste ne održavaju u urednom stanju i od kojih glede nadgrobnih spomenika može prijetiti opasnost za sigurnost i zdravlje ljudi, a u slučaju da se isti ne odazovu izvršiti će na njihov račun radove koji zahtjevaju hitnost.

Ustupanje grobnog mjesta

Pravo ukopa uz korisnika grobnog mjesta imaju i članovi njegove obitelji. Korisnik grobnog mjesta može dopustiti privremeni ukop i drugim osobama. Nakon smrti korisnika grobnog mjesta korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici. Ako osoba naslijedi grobno mjesto, ili ako korisnik ustupi grobno mjesto trećim, rješenje o nasljeđivanju tog grobnog mjesta odnosno ugovor o ustupanju grobnog mjesta, u originalu ili javno ovjerenoj fotokopiji, novi korisnik mora dostaviti KOMUNALNOM SERVISU d.o.o. radi upisa u grobne očevidnike.

Oprema i uređaj groba izgrađeni na grobnom mjestu smatraju se nekretninom pa, stoga, ako se uz ustupanje grobnog mjesta prodaje ili na drugi način prenosi vlasništvo opreme, odnosno uređaja groba novi korisnik grobnog mjesta dužan je uz ugovor o ustupanju upravi groblja priložiti i dokaz o uplaćenom porezu na promet te nekretnine.