Parkirališta Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Cjenik usluga neprometne signalizacije u gradu Rovinju

NAZIV USLUGE  IZNOS
1.Postavljanje reklamne table dimenzija 125x25 cm na nosač
( maksimalno do 8 komada )
50,00 kuna
2.Rastavljanje reklamne table dimenzija 125x25 cm sa nosača
( maksimalno do 8 komada )
50,00 kuna
3. Postavljanje reklamnog panoa dimenzija 125x50, 125x75, ili 125x100 cm na nosač
( maksimalno do 2 komada )
50,00 kuna
4.Rastavljanje reklamnog panoa dimenzija 125x50, 125x75, ili 125x100 cm sa nosača
( maksimalno do 2 komada )
50,00 kuna
5. Godišnja naknada za najam jednog reklamnog prostora dimenzija 125x25 cm 250,00 kuna
6. Godišnja naknada za najam dva reklamna prostora dimenzija 125x25 cm 150,00 kuna po komadu
7. Godišnja naknada za najam tri i više reklamnih prostora dimenzija 125x25 cm 100,00 kuna po komadu
8. Godišnja naknada za najam reklamnih panoa na parkiralištu Autobusna 169x138 cm 2.000,00 kuna po komadu
   

U navedene iznose nije uključen PDV kao ni izrada ili ljepljenje reklama.


UVJETI ZA POSTAVLJANJE NEPROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA ROVINJA:

  • tabele moraju biti izrađene od aluminija;
  • osači moraju biti izrađeni na način da se u njih mogu (uz poseban ključ);
  • umetati i vaditi table i panoi;
  • veličina table: 125 x 25 cm;
  • veličina panoa: 125 x 50, 125 x 75, 125 x 100;
  • azivi trebaju biti napisani pravopisno i dvojezično;
  • sve table i panoi izrađuju se s važećim pravilnicima o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama te u skladu s prihvaćenim međunarodnim oznakama.


NEPROMETNA SIGNALIZACIJA U GRADU ROVINJU

Komunalni servis d.o.o. obavlja komunalne djelatnosti postavljanja i korištenja neprometne signalizacije, i to panoa i tabli (putokazi i reklame) uz javno – prometne površine grada Rovinja.Najam tabla i panoa neprometne signalizacije Sa zainteresiranim korisnikom sklapa se na rok od tri (3) godine sa mogučnošću produženja.

Lokacije neprometne signalizacije u gradu Rovinju