Čistoća Samanta Barić dipl.oec., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

03.06.2008

Novo vozilo
Komunalni servis d.o.o. nabavio je novo specijalno vozilo za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada i biootpada, zapremine
Više >>

06.06.2008

Lokva Vidotto
U sklopu reciklažnog dvorište Lokva Vidotto, a sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom iz srpnja 2007.g. ,u svibnju ove godine izgrađena je nadstrešnica za privremeno skladištenje EE otpada s nepropusnom podlogom i pokrovom koji isti štiti
Više >>

12.06.2008

Dan zaštite okoliša
Povodom Dana zaštite okoliša 05.06.2008.g. djelatnici Komunalnog servisa d.o.o. dijelili su edukacijske letke " gdje se koje smeće meće" koji od ove godine imaju jednu novinu. Naime, svi građani koji samostalno donesu u reciklažno dvorište Gripoli 30kg reciklažnog otpada dobit će jedan peč
Više >>

18.06.2008

Turnina - novosti
Grad Rovinj je kao lokaciju za odlaganje građevnog otpada odredio lokaciju Turnina, te se ista koristi za tu namjenu od 1996.g. Prostorno odlagalište zauzima prostor od 23.300 m2. Procjenjuje se da je na tom prostoru do danas odloženo cca 140.000 m3 građevnog otpada većinom materijala iz iskopa
Više >>