Čistoća Samanta Barić dipl.oec., 052/ 813 230; int 105, 052/ 813 210

Usluga čistoće

Čišćenje i pometanje javnih površina

Centar grada (do Trga na Lokvi) čisti se šest dana u tjednu kroz devet mjeseci, a nedjeljom i praznikom dvoje dežurnih čistača održava Trg m. Tita, Obalu, Careru i Trg na Lokvi. Ljeti se Centar grada čisti i mete svaki dan.

Najfrekventniji dio užeg Centra u ljetnim je mjesecima stalno pokriven sa TRI čistača i u popodnevnim satima (Obala od Brodogradilišta do Trga Matteotti, ulice Pietro Ive, Carera, te Obala palih boraca) dok je u zimskim mjesecima pokriven sa jednim čistačem. Poslovi se obavljaju sa 12 pometača i vozilima za strojno pometanje.

Odvoz i zbrinjavanje otpada

Odvoz otpada organiziran je za područje grada Rovinja, općina Bale, Kanfanar i Žminj. Pokriveno je cijelo područje za koje je izražen interes za organizirani odvoz otpada. Svake godine u ovom se dijelu usluga nabavljaju novi spremnici, kante i vozila. Cilj je tvrtke da se svugdje gdje je moguće prikupljanje otpada vrši u spremnicima i kantama, kao i da se ukupan otpad maksimalno selekcionira. Glede odvoza otpada do sada je po obuhvatu i kvaliteti u cijelosti odgovoreno na trenutne potrebe grada i lokalne zajednice. Od 2001. god. ovo je poduzeće započelo s redovnim prikupljanjem korisnog otpada.

Do sada je nabavljeno i postavljeno više od 7.500 komada specijalnih spremnika za papir, karton, staklo, tetrapak, plastiku i PET-MET ambalažu zapremine od 120 do 1100 litara, kontejnere za elektronički otpad, bijelu tehniku, baterije, akumulatore, filtere, fluorescentne cijevi, jestivo i motorno ulje, otpadni tekstil, te glomazni metalni i nemtalni otpad. Papir i karton iz gospodarstva prikuplja se redovno 3 puta tjedno. U daljnjem periodu poduzeće će nastojati dalje pojačanim akcijama raditi na selekcioniranju otpada.

Na lokaciji Gripole uspostavljeno je reciklažno dvorište u koje svi korisnici mogu dostaviti razne vrste otpada na propisno zbrinjavanja i na taj način doprinijeti očuvanju okoliša. U sklopu istog je postavljeno i mobilno reciklažno dvorište sa spremnicima za sakupljanje opasnog otpada i odgovarajućom zakonski propisanom vagom.

Od listopada 2004. g. započeto je s redovnim mjesečnim sakupljanjem korisnog otpada od gospodarstva iz mjesnih centara. Odvoz kućnog otpada je komunalna usluga koja se individualno plaća i za sada se ista obračunava sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu prema količini prikupljenog otpada. Za pravne osobe utvrđen je poseban cjenik na osnovi količina otpada. Pored navedenog grad Rovinj iz proračuna osigurava iznos koji pokriva uvećane troškove odvoza otpada iz Staroga Grada koji se vrši svakodnevno, a u “špici” sezone i sedam puta dnevno. Posebna sredstva izdvajaju se i za pražnjenje košića.

LOKACIJE ZELENIH OTOKA

GRAD ROVINJ

R. br. Lokacija zelenog otoka, naselje / ulica / markantan objekt Struktura zvona: Papir-karton, staklo, PET Na zvonu PET-a –dograđena na kontejner kanta za baterije

1 Balska ulica – kod Teo bara Da
2 Bolničko naselje – ul. L. Monte Da Da
3 Bošket – kod ugostiteljskog objekta Saloon Da Da
4 Carmelo Da Da
5 Cocaletto, kod kuće broj 48. Da 
6 Cocaletto, kod trafo stanice Da Da
7 Cocaletto, kuće broj 65 Da 
8 Concetta, kod igrališta Da 
9 Fažanska ulica, iznad Plodina Da 
10 Fažanska ulica, kraj trafo stanice Da Da
11 Gripole, kod Božić Da Da
12 Mondelako, uz dječji vrtić plastika i staklo Da 
13 Monfiorenzo, glavna cesta, ulaz u naselje Da Da
14 Monfiorenzo, uz trafo stanicu Da Da
15 Montepozzo Da
16 Rovinjsko selo – kod marketa Da Da
17 Rovinjsko selo – uz javnu špinu Da 
18 Ulica 43. Istarske brigade Da Da
19 Ulica Andrea Amoroso Da Da
20 Ulica Balska – uz bočalište Da Da
21 Ulica Centener – villa Saszburg Da 
22 Ulica Centener Da Da
23 Ulica Centener, uz trafo stanicu Da 
24 Ulica F. Iskre Da 
25 Ulica G.Giorgieri Da 
26 Ulica L. Adamića Da Da
27 Ulica Lamanova, kod restorana Tri Volte Da Da
28 Ulica Marco della Pietra Da Da
29 Ulica Sv. Brigite Da 
30 Ulica Sv. Vid, uz O.Š. J. Dobrile Da  

Općina BALE

R. br. Lokacija zelenog otoka, naselje / ulica / markantan objekt Struktura zvona: Papir-karton, staklo, PET Na zvonu PET-a –dograđena na kontejner kanta za baterije

1 Bale, Ul. Grote – uz parkiralište Da 
2 Bale,Ul. San Nicolo Da 
3 Selo Golaš – uz cestu na ulazu u selo Da 
4 Selo Krmed – uz glavnu cestu do crkve Da

Općina KANFANAR

R. br. Lokacija zelenog otoka, naselje / ulica / markantan objekt Struktura zvona: Papir-karton, staklo, PET Na zvonu PET-a –dograđena na kontejner kanta za baterije

1 Kanfanar – parkiralište uz trg Da 
2 Kanfanar – kod željezničke stanice Da  

Općina ŽMINJ

R. br. Lokacija zelenog otoka, naselje / ulica / markantan objekt Struktura zvona: Papir-karton, staklo, PET Na zvonu PET-a –dograđena na kontejner kanta za baterije

1 Žminj – kod Vatrogasnog doma Da  

Održavanje prometnica

U sklopu ove usluge obavlja se i održavanje prometnica prema planu koji se dogovara s nadležnim službama u zimskom periodu, a u ostalom dijelu godine obavljaju se specijalna čišćenja kod intervencija (ulje, staklo, materijal, i sl.).

Odlagalište otpada

Od listopada 2001. g. Komunalni servis d.o.o. koristi novo odlagalište Lokva Vidotto koje je izgrađeno prema najvišim standardima i u skladu sa svim propisima Republike Hrvatske te koje ima uporabnu dozvolu. U 2003. god. realiziran je na odlagalištu kompletan dovod struje i vode, što je omogućilo cjelovito korištenje sanitarnog odlagališta. Krajem 2004. g. na istoj lokaciji izgrađeno je u krugu sanitarnog odlagališta reciklažno dvorište.

Odlagalište je opremljeno modernim sustavima video nadzora, vatrodojavom kao i stalnom čuvarskom službom. U sklopu ovog projekta, Komunalni servis je zatvario i sanirao staro odlagališta Basilica na kojemu su izvedeni istražni radovi, uređeni su pokosi i interne prometnice, postavljena su ulazna vrata te dio ograde. Svi radovi su izvedeni uz sufinanciranje Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša.

Krajem 2006. godine, na rovinjskom sanitarnom odlagalištu Lokva Vidotto dovršeno je proširenje u II sektoru, prvo polje, sa ukupnom novom površinom od 9000 m2, te 2011. godine dovršen je i treći sektor prvog polja. Prvo polje trebalo bi biti dostatno za odlaganje otpada do konca 2016.g.

Procijedne i ostale otpadne tehnološke vode odlagališta obrađuju se na izgrađenom MBR uređaju za pročišćivanje otpadnih.

U 2016.g. započeta je i u rujnu dovršena izgradnja pretovarne stanice Lokva Vidotto čime pristupamo novom načinu gospodarenja otpadom i obradom i zbrinjavanjem istoga na županijskom centru Kaštijun. Vrijednost investicije je gotovo 9.000.000,00 kn od kojih 80 % financira Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša.