Parkovi i zelenilo Barbara Matošović Talajić, dipl.ing.agr., 052/ 813 230; int. 125, 052/ 813 210

Parkovi i zelenilo

Ova usluga usmjerena je na održavanje i izgradnju zelenih površina u vlasništvu grada Rovinja kao i pravnih osoba s područja grada Rovinja.

Svake godine u sklopu ove usluge vrše se značajni investicijski zahvati koji se odnose na zelene površine, nakon čega ti prostori ulaze u redovno tekuće održavanje.

Za kvalitetno održavanje parkova i zelenila nužno je navodnjavanje, koje je do sada uvedeno na više lokacija po gradu a svake godine taj broj se povećava.

Ova usluga financira se isključivo iz Proračuna grada Rovinja a samo manjim dijelom na osnovi ugovora o održavanju sa zainteresiranim pravnim osobama.

U budućem razdoblju, cilj je ovu uslugu ponuditi u manjem obimu zainteresiranim građanima kao i većem broju poduzeća koja imaju zelene površine u svom vlasništvu a za održavanje istih ne žele angažirati vlastitu radnu snagu.

Poseban značaj daje se uređenju i očuvanju park šume Punta Corrente. U tom smislu izrađena je kvalitetna projektna dokumentacija za uređenje parka, a svake se godine u sklopu sanitarne sječe uklanjaju stara stabla te se zamjenjuju novima.

Također, na godišnjem nivou provodi se stalna rekonstrukcija unutarnjih putova kao i suhozida uz more.

U sklopu ove usluge osigurava se i čuvarska služba u parku. Osim navedenog, u sklopu ove usluge vrši se stalni monitoring i uređenje plaža, ravnanjem sa posebnim strojevima kao i redovno čišćenje plaža u toku ljetnih i zimskih mjeseci.

Čišćenje plaža vrši se ljeti od 15. lipnja do 15. rujna svakodnevno, u predsezoni i posezoni 2-3 puta tjedno, ostali dio godine samo po potrebi nakon većih nevremena.