Tržnica Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 09.06.2015

Poziv za zakup štandova tržnica C

KOMUNALNI SERVIS d.o.o. Rovinj, Trg na Lokvi 3/a,  objavljuje

 

POZIV

za podnošenje ponuda u postupku javnog nadmetanja

za dodjelu lokacija sa tipskim štandom na  prostoru C gradske tržnice u Rovinju

 

1. Obavještavaju se zainteresirane osobe da  KOMUNALNI SERVIS d.o.o. Rovinj, Trg na Lokvi 3/a namjerava izvršiti dodjelu dvaju  lokacija sa  tipskim štandom, koja se nalaze  na prostoru C gradske tržnice u Rovinju,  javnim nadmetanjem putem podnošenja  ponuda u zatvorenim omotnicama, po kriteriju najviše ponuđene cijene i pod uvjetima iz ovog poziva.

 

Lokacije za postavljanje štandova na prostoru C gradske tržnice u Rovinju koje se daju na korištenje u Planu  rasporeda lokacija označene su kao:

-  „lokacija broj 3“,

- “lokacija broj 11“,

 ( dalje u tekstu: štand/lokacija ). Tipski štand osigurava KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

 

2. Ugovor o korištenju štandova zaključuje se na određeno vrijeme,  time da korisnik može obavljati djelatnost na štandu u periodu od potpisivanja ugovora  do 31.10.2015.g.

 

3. Dodjela na korištenje štandova izvršiti će se javnim nadmetanjem na temelju prikupljanja pismenih ponuda. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena bez PDV, uz uvjet da je ponuda pravovremena i potpuna te da ispunjava sve tražene uvjete iz  poziva.

 

Javno otvaranje pristiglih ponuda obaviti će se dana 16.lipnja 2015.g u 12:00 sati u prostorijama KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. u Rovinju, u Pustoj ulici broj 1.

 

Javno otvaranje ponuda provodi komisija KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. Na javnom otvaranju ponuda čitaju se podaci  o nazivu i sjedištu ponuditelja  i cijena ponude te  se isto  upisuje u zapisnik.

 

Pravo sudjelovanja  na javnom otvaranju ponuda ima   zakonski zastupnici ponuditelja, ponuditelji  osobno te njihovi  punomoćnici  temeljem javno ovjerene punomoći. Punomoći u izvorniku predaju se predstavnicima KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. na javnom otvaranju ponuda.

  

4.  Ponuđena cijena za korištenje štanda za  prodaju robe u navedenom periodu za 2015.godinu ne smije  biti niža od početne cijene, a početna cijena iznosi 25.000,00 kn. U navedenom iznosu nije uključen PDV. U ponudi se ponuđena cijena  piše  brojkama i  izražava se u kunama bez PDV. U ponudi je  dozvoljeno nuđenje samo jedne cijene.

 

Odabrani  najpovoljniji ponuditelj plaća ponuđenu cijenu u cijelosti  unaprijed  prije potpisivanja Ugovora.

 

5. Na štandu je  dozvoljena  prodaja isključivo školjki, slika, bižuterije i keramike.

 

6. Osobe zainteresirane za dodjelu štanda dostavljaju  ponude u  zatvorenoj omotnici  na urudžbeni zapisnik u sjedištu KOMUNALNOG SERVISA d.o.o., u Rovinju, Trg na Lokvi 3/a (soba broj 6). Krajnji rok za  dostavu  je  do 16.lipnja 2015.g. do 12:00 sati.

 

Na prednjoj strani omotnice ponude obvezno mora biti naznačeno:

 

KOMUNALNI  SERVIS d.o.o.  Rovinj, Trg na Lokvi 3/a

Ponuda za štand  - »NE OTVARAJ«.

 

 Ukoliko isti ponuditelj podnosi ponude za više lokacijaza štand, svaku ponudu OBAVEZNO dostavlja u zasebnoj omotnici.

 

Na stražnjoj strani omotnice ponude upisuje se naziv i adresa ponuditelja.

 

Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena  na urudžbeni zapisnik KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. ( soba broj 6)  unutar navedenog krajnjeg roka za  dostavu ponude tj. do 16.lipnja 2015.g. do 12:00 sati.

 

Ponuditelj je dužan pobrinuti se da ponuda bude zaprimljena na vrijeme i neoštećena. Neće se javno otvarati  (niti uzeti  u razmatranje)  nepravovremena ponuda i  ponuda zaprimljena prije objave poziva.

 

7. Učesnici u nadmetanju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 15.000,00 kuna po lokaciji za koju podnose ponudu. Uplata jamčevine  može se izvršiti   na blagajni u sjedištu KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. na Trgu na Lokvi 3/a ili uplatom na  račun KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. IBAN HR26 2380 0061 1700 0069 8 .Pod svrhom uplate potrebno je navesti: Jamčevina za štand broj „X“. Na mjesto „X“ obvezno se upisuje broj lokacije štanda, i to 3 ili 11, ovisno o tome za koju se lokaciju štanda plača jamčevina. OIB KOMUNALNOG SERVISA d.o.o.  je 22751868617. Položena jamčevina ulazi u postignutu cijenu, a vraća se učesnicima koji ne uspiju u nadmetanju. Ponuditelj je obvezan uplatiti jamčevinu za svaku lokaciju za štand za koju podnosi ponudu te dokaz o uplati jamčevine  priložiti u ponudi.

 

Neće se  uzeti  u razmatranje  ponuda ponuditelja koji nije uplatio jamčevinu.

 

8. Ponuditelj se može  nadmetati za jednu ili  više  lokacija za štand. Ponuditelj može podnijeti samo jednu ponudu za pojedinu lokaciju za štand. Ukoliko ponuditelj podnosi  ponude  za više lokacija za štand, za svaku lokaciju  predaje ponudu u  zasebnoj omotnici sukladno točki 6. poziva.

 

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, a  u ponudi ponuditelj je obvezan napisati slijedeće:

 

a) Na koji se broj lokacije štanda ponuda odnosi i ponuđenu  cijenu za tu lokaciju,  izraženu u kunama bez PDV. Ponuđena cijena  piše  se brojkama. Ponuđena cijena ne može biti ispod početne cijene iz točke 4.ove odluke.

 

b)  ponuditelj fizička osoba navodi ime i prezime, adresu prebivališta, naziv i adresu obrta te broj telefona za kontakt, a ponuditelj pravna osoba navodi naziv tvrtke, adresu sjedišta te broj telefona za kontakt;

 

c) opis robe koju namjerava prodavati na štandu ( isključivo  iz asortimana pod točkom 5. ove odluke);

 

d) popis priloga uz ponudu ( popisuju se priloženi dokazi  iz točke 9. ove odluke ).

 

9. Uz ponudu ponuditelj je obvezan priložiti  slijedeće dokaze:

 

a) dokaz o ovlašenju za obavljanje djelatnosti, i to:

- ponuditelj fizička osoba prilaže dokaz temeljem kojeg je ovlašten obavljati djelatnost, i to obrtnicu  iz koje je vidljiv vlasnik obrta, sjedište obrta, djelatnost te datum otvaranja obrta ,

- ponuditelj pravna osoba prilaže  rješenje o upisu u sudski registar ( ili izvadak iz sudskog registra ) iz kojeg je vidljiv naziv i sjedište tvrtke, predmet poslovanja i osoba   ovlaštena  za zastupanje.

Dokazi iz ove točke mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici.

 

b)  svi ponuditelji  prilažu potvrde  izdane od GRADA ROVINJA- ROVIGNO, Rovinj, Trg Matteotti 2,  KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. i ODVODNJE ROVINJ - ROVIGNO d.o.o.  Trg na Lokvi 3/a , LUČKE UPRAVE  Rovinj, Obala A. Rismondo 2, RUBINI d.o.o. Rovinj,  Obala A. Rismondo 18, te  ISTARSKOG VODOVODA d.o.o.  PJ Rovinj S. Radića 7. da prema istima nemaju dugovanja  po bilo kom osnovu. Potvrda ne smije biti starija od 30 dana  od dana objave poziva na oglasnoj ploči u sjedištu KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. 

Dokazi iz ove točke dostavljaju se u izvorniku ili javno ovjerenoj preslici.

 

c) dokaz o uplati jamčevine. Dokazi iz ove točke mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

 

Ukoliko isti ponuditelj podnosi  ponude  za više lokacija za štand,  može  dokaze iz točke 9. a) i 9. b) poziva dostaviti samo u jednoj od ponuda, i u tom slučaju smatra se da su dostavljeni dokazi zajednički za svaku od ponuda istog ponuditelja.

 

10. Pregled  ponuda i prijedlog najpovoljnijeg ponuditelja za sklapanje ugovora izvršiti će komisija KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. nakon provedenog javnog otvaranja ponuda. Komisija pregledava i zapisnički utvrđuje da li su ponude potpune, da li su u ponudama  ispunjeni propisani uvjeti i koju ponudu prema utvrđenom kriteriju  smatra najpovoljnijom. Neće se uzeti u razmatranje,  već će se  odbiti    nepotpune ponude i ponude suprotne uvjetima iz  poziva. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude za pojedinu lokaciju za štand je najviša ponuđena cijena bez PDV, uz uvjet da je ponuda pravovremena i potpuna te da ispunjava sve tražene uvjete iz odluke i poziva.  Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, oni će biti pozvani da u zatvorenim omotnicama dostave nove ponude, u kojima ponuđena cijena ne smije biti ispod već postignute  cijene.

 

 Ako je isti ponuditelj  izabran kao najpovoljniji  ponuditelj  za dvije ili više lokacija za štand s istim će se sklopiti ugovor za svaku od tih lokacija, što znači da jedan korisnik može imati više štandova.

 

 O ishodu nadmetanja, ponuditelji će biti obaviješteni putem obavijesti koja će biti javno objavljena na oglasnoj ploči u sjedištu KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. i na oglasnoj ploči gradske tržnice, najkasnije u roku od 8 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

 

11. Zakupnici/korisnici koji već imaju sklopljen ugovor o korištenju lokacije sa tipskim štandom na  prostoru C gradske tržnice u Rovinju imaju pavo nadmetati se za jednu ili  više  lokacija u ovom postupku dodjele, pod istim uvjetima kao i ostali ponuditelji.

 

12. Po izvršenom izboru  najpovoljnijeg ponuditelja kojem se dodjeljuje lokacija sa tipskim štandom, odabrani ponuditelj je dužan  u roku od 8 dana od objave obavijesti o izboru ponuditelja na oglasnoj ploči, pristupiti u KOMUNALNI SERVIS d.o.o. radi primitka predračuna za uplate ponuđene cijene  za korištenje štanda, sklapanja ugovora i dostave sredstava osiguranja plaćanja.

 

Odabrani ponuditelja plaća ponuđenu cijenu u cijelosti  unaprijed,  prije potpisivanja ugovora, i to najkasnije u roku od 8 dana od primitka predračuna.

 

 Ako odabrani ponuditelj ne postupi sukladno ovoj točki  smatra se da je  isti odustao od ponude i sklapanja ugovora te time gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. U tom slučaju ako KOMUNALNI SERVIS d.o.o.  ponovi  poziv za dostavu ponuda u 2015.g. navedeni ponuditelj nema pravo sudjelovanja u nadmetanju.

 

13. Ugovor o korištenju štanda sadrži odredbe o raskidu ugovora bez otkaznog roka ukoliko se korisnik ne pridržava odredbi iz ugovora, naročito glede dozvoljenog asortimana robe, neovlaštenog širenja prodajnog prostora, neplaćanja naknade, poštivanja zakona i gradskih odluka i sl.

 

14. Uvid u ostale uvjete pod kojima se ugovara dodjela štanda, te uvid u Plan rasporeda štandova može se izvršiti na oglasnoj ploči KOMUNALNOG SERVISA d.o.o, Rovinj, Trg na Lokvi 3a/, radnim danom od 7 do 15 sati.

 

15. KOMUNALNI SERVIS d.o.o. ima pravo, sve do sklapanja ugovora o dodijeli štanda, izmijeniti, poništiti ili opozvati poziv za dostavu ponuda u cijelosti ili djelomično,  ili ne izabrati niti jednog ponuditelja.

 

16. Izabrani ponuditelj obvezan je, prilikom sklapanja ugovora, dostaviti javno ovjerenu bjanko zadužnicu  na iznos od 10.000,00 kuna u svrhu osiguranja štanda i partera prostora C gradske tržnice od bilo kakvog oštećenja .    

 

17. Na sve odnose koji nisu definirani ovim pozivom primjenjuje se  Odluka Nadzornog odbora od 17.travnja 2015.g.  o uvjetima davanja na korištenje prostora za postavljanje pet tipskih štandova na tržnici C.

 

 

18.Ostale informacije mogu se dobiti na tel. 052 / 813-068 ( int. 116), 052/811-436 ili 098 235- 343 .

 

 

 

Direktor

 

dr.sc. Marko Paliaga