Uprava i nadzor

Objavljeno: 10.05.2019

JAVNA NABAVA KAMIONA (PJ PARKOVI I ZELENILO)

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

Predmet nabave: Javna nabava kamiona (PJ Parkovi i zelenilo)

Broj objave: 2019/S 0F2- 0019497

Datum slanja: 10.05.2019.

Rok za dostavu ponude: 31.05.2019. do 12:00:00 sati

Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave

Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:

https://eojn.nn.hr