Uprava i nadzor

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. sastoji se od 5 članova. Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština društva, s time da jednog člana Skupština društva imenuje na zajednički prijedlog Općina Bale, Kanfanar i Žminj, a jednog člana Nadzornog odbora, kao predstavnika radnika društva, Skupština imenuje  na način i po postupku propisanom odredbama  Zakona o radu. Članovi Nadzornog odbora imenuju se na 4 godine, osim člana kojeg zajednički predlažu Općine Bale, Kanfanar i Žminj, koji se imenuje na jednu godinu i to svaki puta iz druge općine.

Članovi  Nadzornog odbora KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. jesu:

  • Robert Mavrić (predsjednik),
  • Davor Žufić,
  • Jadranka Andrijević,
  • Dražen Galant (predstavnik općina),
  • Silvano Peruško (predstavnika radnika)

IZJAVA O POSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Popis gospodarskih subjekata s kojima Komunalni servis d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

 

Datoteke: