Uprava i nadzor

Objavljeno: 18.09.2019

Javna nabava usluga zbrinjavanja (reciklaže) raznovrsnog otpada iz mreže selektivnog otpada

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

Predmet nabave: Javna nabava usluga zbrinjavanja (reciklaže) raznovrsnog otpada iz mreže selektivnog otpada

Broj objave: 2019/S 0F2- 0036947

Datum slanja: 18.09.2019.

Rok za dostavu ponude: 10.10.2019. do 12:00:00 sati

Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave

Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:

https://eojn.nn.hr