Uprava i nadzor

Obrazac za prigovor

Prigovor na uslugu Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj

Ovime podnosim prigovor na sljedeću uslugu Komunalnog servisa d.o.o.

a) RAČUN br , Račun glasi na , Adresa:b) OSTALI RAZLOZI/PRIJEDLOZI